MINI BUITENSAUNA, MADE IN BELGIUM

Algemene verkoops-, leverings- en contractsvoorwaarden Wellness op Wieltjes

 

 

 

  1. Deze algemene voorwaarden van Peter Bauwens, handel drijvende onder de benaming “Wellness op Wieltjes” – hierna afgekort als
    “WoW” – maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uitgaande van de Klant, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

       Voor de huur van mobiele sauna’s zijn bijkomend de huurvoorwaarden van toepassing (zie huurovereenkomst).

   2. Offertes:  Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van WoW zijn inclusief btw, doch uitgezonderd eventuele
       andere , heffingen – zij hebben slechts een indicatief karakter en zijn niet bindend, tenzij door WoW schriftelijk anders is aangegeven. 
       De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan WoW verstrekte gegevens, noodzakelijk
       voor de opgestelde prijsberekening. De Klant zal zorgen dat de eisen waaraan de prestatie van WoW dient te voldoen, juist, nauwkeurig
       en volledig omschreven zijn.

   3. Elke levering en prestatie geschiedt met de beste zorgen van WoW doch op risico van de Klant. De termijnen zijn slechts indicatief
       en binden WoW niet. Vertragingen kunnen in hoofde van de Klant geen recht op schadeloosstelling noch op ontbinding van de
       overeenkomst doen ontstaan.

   4. De Klant moet er zorg voor dragen dat vóór de aanvang van werken de werf vlot bereikbaar is, vrij is en dat er voldoende ruimte is voor
       de plaatsing van de paletten en de montage van de sauna - de sleutel dient op voorhand afgegeven indien de werf gesloten zou zijn.
       De klant voorziet in een stabiele vlakke ondergrond om de sauna te plaatsen en staat eveneens in voor het aanleggen en aansluiten van
       de stroomvoorziening.

   5. Meerwerken, d.w.z. werken naar oordeel van WoW uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden
      steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De Klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat
       moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

   6. WoW behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbon­den
       te beschouwen in geval van faillissement, ken­ne­lijk onvermogen, alsook bij eender welke andere wijziging van de juridische situatie
       in hoofde van de Klant.

   7. De Klant heeft het recht om klachten en/of opmerkingen betreffende de geleverde goederen/ prestaties of ontvangen facturen
       te formuleren, doch om geldig te zijn dienen deze bij WoW schriftelijk toe te komen binnen de 8 dagen na de fac­tuur­datum.

       Klachten kunnen slechts worden aanvaard voor zover zij rechtstreeks betrekking hebben op de door WoW verstrekte diensten
       en/of goederen zelf, en niet wanneer zij zich uitstrekken tot derden of verband houden met indirecte -, aan deze diensten en/of goederen
       verbonden gevolgen.

       Schadevergoeding kan bij een aantoonbaar en door WoW erkend gebrek slechts bestaan in het leveren van een vervangende
       prestatie, met uitsluiting van enig recht op vergoeding wegens schade of gevolgschade in hoofde van de Klant en/of derden.

       De aansluiting van de sauna aan het elektriciteitsnet moet door een erkende elektricien gebeuren. WoW is niet aansprakelijk voor
       het ontbreken van een correcte stroomvoorziening en elke schade die hiervan het gevolg zou zijn.

   8. Op de sauna en onderdelen, indien geplaatst door WoW en uitgezonderd verbruiksgoederen, is een garantie van 2 jaar van toepassing,
       te rekenen vanaf de datum van levering van de onderdelen en dit uiteraard mits correct gebruik en de tijdige melding van
       eventuele gebreken.

   9. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke - en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk
       gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.

       In geval van niet- of niet tijdig betalen van de factuur ten laatste op de aangeduide vervaldatum, is van rechtswege en zonder dat
       daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist:

       * vanaf de dag volgend op de factuurdatum een verwijlsrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het gehele factuurbedrag.

       * tevens en ten titel van forfaitaire onherleidbare schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het
          totale factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR, behoudens het bewijs van grotere schade door WoW.

       Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend
       op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.            De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen,
       van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

       De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non
       adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om over te gaan tot compensatie van
       wederzijds verschuldigde bedragen.

       Als WoW zelf het contract niet zou nakomen, heeft de Klant recht op een soortgelijke vergoeding als diegene die van hem kan
       worden gevraagd bij zijn in gebreke blijven.

       Bij niet-betaling of bij gebreke aan integrale betaling van één of meerdere facturen, behoudt WoW zich het recht voor iedere opdracht
       stop te zetten en alle lopende over­eenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen,          voor het geheel, of voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte ervan.

       Alle andere inningskosten, zoals bv. kosten van incasso en/of raadsman, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen, en zullen            de in gebreke blijvende Klant afzonderlijk worden aangerekend.

 10. Alle door de Klant bij WoW bestelde goederen blijven eigendom van WoW tot aan de volledige betaling ervan, inclusief alle kosten
       en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen

 11. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om van deze geschillen
       kennis te nemen. Daarbij wordt overeen­gekomen dat enkel het Belgisch recht van toepas­sing zal zijn, met uitsluiting van de bepalingen
       van het Weens Koopverdrag van 1980 inzake de verkoop van producten.